خدمات مهندسی

فاز اجرا که بیشترین زمان ، هزینه  و ریسک را در طول فرایند شکل گیری پروژه به ...

ساخت

گروه مدیریت پروژه با در اختیار داشتن مدیریت دفتر طراحی 298 ( نظام مهندسی )...

طراحی و نظارت

تجارب جهانی در بکارگیری مهندسی ارزش ( VE ) بعنوان یک متد حل مساله دارای...

مهندسی ارزش

نظریه کارشناسی در دعاوی دارای چنان اهمیتی است که قاضی همواره در امور فنی ...

کارشناسی رسمی دادگستری

خدمات مدیریت پروژه

از آنجائی که برنامه ( Plan ) پروژه از جنس پیش بینی میباشد و همواره پیش بینی ...

امور پیمان

در روزگاری که سر رسید بخش وسیعی از نیازهای متنوع و پیچیده ، نزدیک شده و یا ...

سیستم مدیریت پروژه

یکی از مباحث مطرح در استراتژی پروژه که در موفقیت پروژه سهم قابل توجهی را به ...

نظام اجرای پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه یکی از ایزارهای مهم در مدیریت پروژه میباشد و بخشی ...

کنترل پروژه